Browsing: Kiến Thức

Trang tổng hợp những kiến thức Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa và Kim Cương Thừa hay được gọi là Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Những giáo pháp Phật giáo nâng cao hay Phật học cơ bản đều được chia sẻ đầy đủ. Phật giáo là một hệ thống gồm các phương pháp thực tiễn giúp con người nhận ra bản chất của cuộc sống thông qua việc áp dụng các lời dạy của đức Phật nhằm biến đổi bản thân theo hướng tích cực. Một hệ thống giáo dục được xây dựng rất khoa học và thực tế bởi một người có thật trong lịch sử là Phật Thích Ca Mâu Ni hơn 2500 trước.