Browsing: Thần Chú

Tổng hợp những thần chú phật giáo, thần chú mật tông tây tạng, phật giáo đại thừa, truyền thừa drukpa…Những thần chú uy lực nhất trong Phật giáo ẩn chứa những triết lý sâu sắc bên trong. Các bài viết tập trung giải thích nguồn gốc và ý nghĩa những câu thần chú trong Phật giáo, mỗi câu đều gắn liền với một câu chuyện của các chư Phật và Bồ Tát. Phật tử thường xuyên trì tụng thần chú với tấm lòng chân thành sẽ được gia trì thọ mạng.