Thần Chú

Tổng hợp những thần chú phật giáo, thần chú mật tông tây tạng, thần chú phật giáo đại thừa, truyền thừa drukpa...Những thần chú uy lực nhất trong Phật giáo, những câu thần chú thấm đẫm oai lực ẩn chứa những triết lý sau sắc bên trong. Các bài viết tập trung giải thích nguồn gốc và ý nghĩa những câu thần chú trong Phật giáo, mỗi câu thần chú đều gắn liền với một câu chuyện của các chư Phật và Bồ Tát. Phật tử thường xuyên trì tụng thần chú với tấm lòng chân thành sẽ được gia trì thọ mạng.

Có Thể Bạn Sẽ Thích