Tìm Hiểu Về Bồ Tát Phổ Hiền – Tam Mạn Đà Bạt Đà Bồ Tát

tìm hiểu về bồ tát phổ hiền

Bồ tát Phổ Hiền được cho là có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới để phổ độ chúng sinh. Ngài có thể là một chai nước ngẫu nhiên xuất hiện trên sa mạc, một chiếc phao giữa biển trời mênh mông…Phổ Hiền, một vị giác ngộ với hạnh nguyện phát ra từ tâm Bồ Đề sẽ cứu trợ chúng sinh trên toàn thể vũ trụ tùy vào phước đức mỗi người.

Bồ Tát Phổ Hiền Là Ai?

Phổ Hiền hay Tam Mạn Đà Bạt Đà Bồ Tát (tiếng Phạn: Samantabhadra) là Bồ tát của niềm vui, tự do và cộng đồng. Từ Samanta có nghĩa là “phổ quát” và Bhadra có nghĩa là “đức hạnh vĩ đại”. Bồ tát Phổ Hiền mở rộng đức hạnh và lòng từ bi của mình đến với tất cả chúng sinh.

Ngài là một thực thể vũ trụ, là hiện thân của tất cả các thực hành tâm linh và công đức không thể thiếu trong việc đạt được Phật quả. Ngài là vị Bồ Tát tối thượng với sự thâm nhập hoàn hảo và là một trong Bát Đại Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa.

Bồ tát Phổ Hiền cũng là người bảo trợ cho kinh Pháp Hoa, một văn bản cổ xưa mà theo đó một số trường phái Phật giáo được thành lập. Đối với một số tín đồ đạo Phật, thực hành thiền định sâu là phương tiện để trở thành Bồ tát mà Phổ Hiện hóa thân.

Trong Phật giáo Kim Cương Thừa, Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát (Vajrasattva) là một đồng thể khác tên với Bồ tát Phổ Hiền. Tất cả các vị thần kim cương (vajra) đều là hiện thân của Bồ tát Phổ Hiền.

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát (Manjushri) và Bồ tát Phổ Hiền (Samantabhadra) là những trợ thủ đắc lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng nhau tạo thành Avatamsaka Trinity, ba vị Phật và Bồ tát quan trọng.

  • Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật lịch sử sống vào thế kỷ thứ 6 TCN ở miền bắc Ấn Độ. Ngài cũng được biết đến với tên gọi Tất Đạt Đa Cồ Đàm.
  • Bồ tát Văn Thù Sư Lợi: Ngồi bên trái Phật Thích Ca đại diện cho trí tuệ siêu việt, đức hạnh, sự sung túc và niềm vui. Ngài đôi khi được biết đến như là Hoàng tử của Pháp sử dụng thanh kiếm khôn ngoan cắt đứt mọi phiền não và ảo tưởng. Tay trái của Ngài giữ một hoa sen xanh và kinh điển tượng trưng cho trí huệ nhận ra bản tánh đích thực của mọi sự.
  • Bồ tát Phổ Hiền: Thường được miêu tả ngồi trên lưng con voi có 6 ngà và xuất hiện bên phải Phật Thích Ca. Ngài là một vị Bồ Tát quan trọng, người thực hiện các thực hành siêu việt và thệ nguyện của chư Phật. Trong chương 28 của kinh Pháp Hoa, Ngài tuyên thệ bảo vệ kinh Pháp Hoa và những người tu theo kinh điển này.

Ở Tây Tạng, theo Nyingma (trường phái Phật giáo Tây Tạng cổ đại), Phổ Hiền có tên gọi khác là Kuntuzangpo, một vị Phật nguyên thủy, Pháp thân, thanh tịnh tự nguyên thủy, nhất vị, giống như vũ trụ. An trụ với ba loại trí tuệ nguyên sơ, vượt ra khỏi các khái niệm hóa của cực đoan, thuyết thực thể (vĩnh cửu) và thuyết hư vô.

“Bồ tát Phổ Hiền không phải là giới hạn của địa điểm, thời gian, hoặc điều kiện vật chất. Ngài không phải là một người có màu với hai mắt mà là sự hiệp nhất của tánh không và nhận thức, sự thống nhất về ngoại hình và tánh không, bản chất của tâm, sự rõ ràng tự nhiên với lòng bi mẫn không ngừng.” Dzongsar Khyentse Rinpoche.

Trong một số tôn giáo bản địa của Sri Lanka, Phổ Hiền Bồ tát còn được gọi là thần Saman (Samantha hoặc Sumana Saman). Cái tên Saman theo nghĩa đen là “mặt trời mọc vào buổi sáng”. Ngoài ra, Ngài cũng được biết đến từ hệ thống Yogachara, một trường phái lâu đời ở Ấn Độ.

Biểu Tượng

bồ tát phổ hiền trong phật giáo tây tạng có màu xanh đậmTrong trường phái Kim Cương Thừa, Bồ tát Phổ Hiền thường được miêu tả trần truồng với thân hình màu xanh đậm hoặc sáng, để biểu hiện tính không của hình dáng.

Ngài cưỡi voi trắng có 6 ngà tượng trưng cho sức mạnh vượt qua chấp trước vào sáu giác quan. Chúng cũng đại diện cho 6 hoàn thiện (Lục Ba-la-mật) để đạt được giác ngộ đầy đủ đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ.

Ở Trung Quốc, Bồ tát Phổ Hiền được biết đến với tên gọi Puxian, và thường được mô tả bằng những đặc tính nữ, mặc trang phục và tính cách tương tự như một số hình ảnh của Quan Thế Âm Bồ tát (Kuan Yin).

Ngài là người bảo trợ kinh Pháp Hoa (một trong những kinh điển Đại Thừa nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất), và theo kinh Hoa Nghiêm, Ngài đã thực hiện 10 lời khấn nguyện tuyệt vời làm cơ sở cho Bồ Tát.

10 Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền

Lễ kính chư Phật: Tin sâu mười phương ba đời hết thảy chư Phật, đồng thời tự thanh tịnh ba nghiệp thân – khẩu – ý của bản thân để thường tu lễ kính.

Xưng tán Như Lai: Dùng các loại âm thanh và ngôn từ để xưng tán công đức sâu dày của hết thảy các Như Lai.

Quảng tu cúng dường: Ngoài dùng hoa man, âm nhạc, ô lọng, y phục, các loại hương hoa (dạng bôi quét, hương đốt hoặc dạng bột) cúng dường; còn có thể dùng “pháp” để cúng dường như: Pháp tu hành, lợi ích chúng sinh, nhiếp thọ chúng sinh, chịu khổ thay chúng sinh, chuyên cần tu bồi thiện căn, không xả hạnh Bồ Tát, không bỏ tâm Bồ Đề cùng các pháp khác hồi hướng cúng dường. Như lời trong kinh nói: trong các loại cúng dường thì dùng “pháp” cúng dường là thù thắng nhất.

Sám hối nghiệp chướng: Là thanh tịnh ba nghiệp, do tham-sân-si từ vô thủy kiếp quá khứ đến nay dẫn tạo các loại nghiệp ác nơi thân-khẩu-ý, nay xin phát lồ sám hối hết thảy, nguyện không tái phạm ác nghiệp mà thường trụ tịnh giới.

Tùy hỷ công đức: Hoan hỷ tán thán thiện pháp, công đức của hết thảy chư Phật, bao gồm hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian. Trong đó cũng bao gồm hết thảy công đức của các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật; cùng công đức của các dạng loài trong tứ sinh, lục thú của hết thảy các thế giới khắp mười phương.

Thỉnh chuyển pháp luân: Ân cần, thành kính dùng lời nói- hành động- ý nghĩ, cùng các loại phương pháp khác để thỉnh mời chư Phật tuyên thuyết diệu pháp.

Thỉnh Phật trụ thế: Khuyên hết thảy các vị Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cho đến hết thảy các vị Thiện tri thức sắp thị hiện Niết Bàn vì lợi ích của chúng sinh mà dừng nhập Niết Bàn.

Thường tùy Phật học: Thường theo tùng học tập Phật Pháp nơi đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Phật cùng hết thảy chư Như Lai trong khắp ba đời mười phương vi trần số Phật sát.

Hằng thuận chúng sinh: Bất luận là sinh loại, hình trạng, tướng mạo, thọ lượng, chủng tộc, danh hiệu, tâm tánh, tri kiến, dục lạc, ý hạnh, uy nghi của chúng sinh ra sao đều bình đẳng tùy thuận, thừa sự, hồi hướng, nhiêu ích hết thảy chúng sinh không phân biệt. Cung kính đối đãi như với cha mẹ, sư trưởng và chư Phật không khác.

Phổ giai hồi hướng: Dùng công đức của 9 loại nguyện hạnh bên trên để hồi hướng cho vô lượng chúng sinh trong hư không pháp giới, nguyện để chúng sinh thường đắc an lạc, không còn các phiền não đau khổ, cuối cùng thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề.

Lời thệ nguyện của Bồ tát Phổ Hiền đã trở thành một thực hành phổ biến trong Phật giáo Đông Á, và được sử dụng thường xuyên cho các nghi lễ buổi sáng. Mười Đại Hạnh Nguyện là hướng dẫn cơ bản để trở thành Bồ tát.

Thần Chú Phổ Hiền Bồ Tát

Thần chú của Bồ tát Phổ Hiền là thần chú thiêng liêng của vị Phật nguyên thủy. Nó thể hiện khát vọng mạnh mẽ trên con đường tỉnh thức với mong muốn hiểu rõ bản chất của mọi sự.

Thần chú này diễn tả những hình thức khác nhau trong đó nhận thức ban đầu xuất hiện và giúp chúng ta nhận ra rằng, sự hiểu biết của chúng ta bị che mờ bởi các đám mây khiến cho mọi thứ xuất hiện khác với thực tế.

Một số trường phái Mật Tông Tây Tạng với các nghi thức bí truyền cầu nguyện Bồ tát Phổ Hiền để đạt giác ngộ trong trạng thái Pháp giới (dharmadhatu).

Phiên bản ngắn: Samaya Sapayo

Phiên bản tiếng Phạn:

adaṇḍe daṇḍapati daṇḍa-āvartani daṇḍa-kušale daṇḍa-sudhāri

sudhārapati buddhapaśyane sarvadhāraṇi

āvartani saṁvartani saṅgha-parīkṣite saṅgha-nirghātani

dharma-parīkṣite sarva-sattva ruta kauśalya-tri kiến

siṁha-vikrīḍite anuvarte vartani vartāli svāhā

Phiên bản tiếng Việt:

A đàn địa, đàn đà bà địa, đàn đà bà đế, đàn đà cưu xá lệ, đàn đà tu đà lệ, tu đà lệ,

tu đà la bà để, phật đà ba thiên nỉ, tát bà đà la ni, a bà đa ni, tát bà bà sa,

a bà đa ni, tu a bà đa ni, tăng già bà lý xoa ni, tăng già niết già đà ni, a tăng kì,

tăng già ba già địa, đế lệ a nọa tăng già đâu lược, a la đế bà la đế, tát bà tăng già tam ma địa già lan địa,

tát bà đạt ma tu ba lợi sát đế, tát bà tát đỏa, a nậu lâu đà kiều xá lược, a (Nậu) già địa, tân a tỳ cát lợi địa đế.

Theo insightstate.com – quangduc.com

Ảnh chinadiscovery.com

Bình Luận

avatar