Thời Điểm Nào Là Hành Thiền Tốt Nhất?

Bài pháp thoại có chủ đề “Thời Điểm Nào Là Hành Thiền Tốt Nhất” do thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng cho các bạn thiền sinh tại Sài Gòn.

Bình Luận

avatar