Hòa Thượng Thích Huệ Minh Truyền Giới Sa-di Cho 113 Giới Tử

hòa thượng thích huệ minh truyền giới sadi cho 113 giới tử

Chiều ngày 8/5/2018, Hội đồng Thập sư truyền giới Sa-di đã đăng đàn truyền giới 113 giới tử cầu thọ giới Sa-di tại giới trường Việt Nam Quốc Tự.

Tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, Ban Nghi lễ đã cung an chức sự cung thỉnh Thập sư: HT.Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, đương vi Hòa thượng Đường đầu Giới đàn Sa-di; HT.Thích Chơn Không, đương vi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Hiển Đức, đương vi Giáo thọ A-xà-lê; cùng 7 vị tôn chứng Tăng già.

TT.Thích Lệ Trang, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức điển lễ cho giới đàn truyền giới Sa-di. Giới đàn truyền giới Sa-di đã viên mãn và thành tựu trong niệm hoan hỷ.

Trước đó, TT.Thích Lệ Trang cùng Ban Nghi lễ đã thực hiện khai chung bảng theo nghi thức Thiền môn.

PV Giác Ngộ đã ghi lại một số hình ảnh trong lễ truyền giới Sa-di:

hòa thượng thích huệ minh làm lễ truyền giới sadi cho giới tử 1

hòa thượng thích huệ minh làm lễ truyền giới sadi cho giới tử 2

hòa thượng thích huệ minh làm lễ truyền giới sadi cho giới tử 3

hòa thượng thích huệ minh làm lễ truyền giới sadi cho giới tử 4

hòa thượng thích huệ minh làm lễ truyền giới sadi cho giới tử 5

hòa thượng thích huệ minh làm lễ truyền giới sadi cho giới tử 6

hòa thượng thích huệ minh làm lễ truyền giới sadi cho giới tử 7

hòa thượng thích huệ minh làm lễ truyền giới sadi cho giới tử 8

Nguồn: giacngo.vn

Bình Luận

avatar