Ý Nghĩa Của Vô Minh Trong Phật Giáo

ý nghĩa của vô minh trong phật giáo

Trong quá trình tìm hiểu, học tập hay thực hành Phật giáo, chúng ta thường xuyên bắt gặp từ “vô minh“. Nó được giải thích là “sự thiếu hiểu biết”, nguồn gốc của đau khổ nên phải được xử lý đầu tiên. Nhưng vô minh là gì? Và ý nghĩa của nó có phải là