Cháy Rừng Ở California Đang Tấn Công Các Tu Viện Phật Giáo Tại Đây

Cháy Rừng Ở California Đang Tấn Công Các Tu Viện Phật Giáo Tại Đây

Hai tu viện Phật giáo nổi tiếng ở Bắc California đã bị ảnh hưởng bởi sự lan rộng của các vụ cháy rừng gần đây. Gió mạnh và điều kiện khô đã khiến các đám cháy lan nhanh đến hai tu viện này. Hai trung tâm hành thiền Sonoma Zen và Soto Zen ở quận