Kinh Doanh Cần Những Ý Tưởng Đột Phá – Đừng Đi Theo Lối Mòn Của Những Người Đi Trước

kinh doanh cần những ý tưởng đột phá

Kinh doanh cần những ý tưởng đột phá, đừng đi theo lối mòn của những người đi trước . Hãy là 1 người kinh doanh thực thụ, đừng như 1 người nông dân học việc.