Telekinesis – Khả Năng Di Chuyển Đồ Vật Bằng Ý Nghĩ

Telekinesis - Khả Năng Di Chuyển Đồ Vật Bằng Ý Nghĩ Của Con Người

Telekinesis là một thuật ngữ để nói về khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ của con người. Ý tưởng về việc dịch chuyển vật thể thông qua “sức mạnh tâm trí” đã hấp dẫn mọi người trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, cho đến cuối thế kỷ 18 nó mới được xem