Kinh Phạm Võng – Trường Bộ Kinh Bài 1

kinh phạm võng thuộc trường bộ kinh

Tổng quan về Kinh Phạm Võng (Brahmajàla sutta) thuộc Trường Bộ kinh do Hòa Thượng Minh Châu dịch.