Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 4

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 4

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 4 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 3

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 3

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 3 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 2

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 2

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 2 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 1

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 1

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 1 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.