Kinh Dược Sư Giải Trừ Bệnh Tật Do Thầy Trí Thoát Tụng

kinh dược sư giải trừ bệnh tật do thầy trí thoát tụng

Kinh Dược Sư nhiệm màu có khả năng giải trừ nhiều loại bệnh tật nếu thật tâm trì tụng. Không chỉ chữa khỏi bệnh tật, quý Phật tử nào thành tâm trì tụng kinh Dược Sư sẽ được thần thông của Ngài hóa giải tất cả nghiệp xấu, nghèo khổ, phiền não – thân tâm an lạc, hạnh phúc sum vầy…Và điều tuyệt vời nhất đó chính là lúc lâm trung sẽ được Phật Dược Sư tiếp dẫn về cõi Tịnh Lưu Ly ở phương Đông để theo Ngài tu tập.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 4

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 4

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 4 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 3

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 3

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 3 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 2

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 2

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 2 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 1

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 1

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 1 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Giảng Giải Kinh A Di Đà

giảng giải kinh a di đà

Kinh A Di Đà (Amitabha Sutra) do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch Việt và Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải.

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật giáo Ðại Thừa. Bài kinh này là một trong các bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập tại Ấn Ðộ qua bảy thế kỷ, từ năm 100 T.C.N. đến 600 C.N.