Ý Nghĩa Của Duyên Khởi Và Học Thuyết Mười Hai Nhân Duyên

ý nghĩa của duyên khởi và học thuyết mười hai nhân duyên

Mười hai nhân duyên là một ứng dụng tuyệt vời về cách nền tảng Duyên khởi hoạt động trong Phật giáo thời kỳ đầu. Đây không phải là đường dẫn tuyến tính mà là một chu kỳ, trong đó tất cả liên kết đều được kết nối với các liên kết khác. Thoát khỏi luân hồi có