Giới Thiệu Khái Quát Về Tứ Niệm Xứ – Bốn Nền Tảng Chánh Niệm

giới thiệu khái quát về tứ niệm xứ, bốn nền tảng của chánh niệm

Kinh Tứ Niệm Xứ là giáo pháp cơ bản của Đức Phật, được tôn kính bởi tất cả các truyền thống Phật giáo. Nội dung của nó nói về việc áp dụng chánh niệm trong đời sống hằng ngày. Thông qua việc tích hợp chánh niệm vững chắc, khuynh hướng vô thức của chúng ta trở nên ý thức hơn, từ đó, chúng ta sẽ liên kết với mọi thứ trong cuộc sống, cả bên trong lẫn bên ngoài bằng một nhận thức sáng suốt.

Chánh Niệm Là Gì? – Lợi Ích Khi Thực Hành Chánh Niệm

những lợi ích khi thực hành chánh niệm

Chánh niệm là một trong 8 nhánh của con đường giác ngộ Bát Chánh Đạo, và là nền tảng quan trọng trong thực hành thiền. Về cơ bản, chánh niệm là tập trung sự chú ý đầy đủ vào hơi thở của bạn khi hơi thở đi vào và ra khỏi cơ thể. Tập trung vào từng hơi thở theo cách này cho phép bạn quan sát những suy nghĩ khi chúng xuất hiện trong tâm trí, và từng chút một thoát khỏi cuộc tranh luận với chúng.