Bồ Đề Tâm – Cách Nuôi Dưỡng Tâm Bồ Đề

cách nuôi dưỡng bồ đề tâm và phát tâm bồ đề để giúp đỡ chúng sinh như Bồ tát

Trong Phật giáo, Bồ đề tâm là cái tâm hướng tới sự giác ngộ, thấu cảm và từ bi vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Tâm Bồ đề sẽ thúc đẩy chúng ta hành động để đạt được Phật quả, và mang lại lợi ích cho chúng sinh thông qua các biểu hiện và các phương tiện khéo léo. Đó là một cảm giác, động cơ muốn thay thế những đau khổ của người khác bằng hạnh phúc.