Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 3

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 3 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Nhận thấy lợi ích to lớn của kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ đối với quý Phật tử chuyên tu pháp môn Tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh, nên Hòa Thượng không quản tài hèn trí cạn cố gắng phiên dịch ra Việt ngữ để giúp các hành giả tu Tịnh độ tông đọc tụng.

Bình Luận

avatar