Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 1

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 1

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 1 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật – Kinh Tiểu Bộ

kinh pháp cú phẩm không phóng dật thuộc tiểu bộ kinh

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật thuộc Tiểu Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Audio kinh Phật mp3 do chùa Giác Ngộ phát hành.

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu – Kinh Tiểu Bộ

kinh pháp cú phẩm song yếu thuộc tiểu bộ kinh

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu thuộc Tiểu Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Audio kinh Phật mp3 do chùa Giác Ngộ phát hành.

Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm – Kinh Trung Bộ Bài 4

kinh sợ hãi và khiếp đảm thuộc trung bộ kinh bài 4

Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm (Bhayabherava sutta) thuộc Trung Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Thừa Tự Pháp – Kinh Trung Bộ Bài 3

kinh thừa tự pháp thuộc trung bộ kinh bài 3

Kinh Thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta) thuộc Trung Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Chủng Đức – Kinh Trường Bộ Bài 4

kinh chủng đức thuộc trường bộ kinh bài 4

Kinh Chủng Đức (Sonadanda sutta) thuộc Trường Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh A Ma Trú – Kinh Trường Bộ Bài 3

kinh a ma trú thuộc trường bộ kinh bài 3

Kinh A-Ma-Trú (Ambattha sutta) thuộc Trường Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Người Áo Trắng – Kinh Tụng Hằng Ngày Bài 3

kinh người áo trắng nằm trong bộ sách kinh tụng hằng ngày

Kinh Người Áo Trắng là bài kinh nằm trong bộ sách “Kinh Tụng Hằng Ngày” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Phong Phú và Nhã Quỳnh.

Kinh Chuyển Pháp Luân – Kinh Tụng Hằng Ngày Bài 2

kinh chuyển pháp luân nằm trong bộ sách kinh tụng hằng ngày

Kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh nằm trong bộ sách “Kinh Tụng Hằng Ngày” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Phong Phú.

Kinh Nhân Quả Đạo Đức – Kinh Phật Cho Người Tại Gia Bài 5

kinh nhân quả đạo đức nằm trong bộ sách kinh phật cho người tại gia

Kinh nhân quả đạo đức là bài kinh nằm trong bộ sách “Kinh Phật Cho Người Tại Gia” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Đại Quốc.