Tổng Quan Về Kinh Sa Môn Quả – Trường Bộ Kinh Bài 2

tổng quan về kinh sa môn quả thuộc trường bộ kinh

Tổng quan về Kinh Sa Môn Quả (Samannaphala sutta) thuộc Trường Bộ kinh do Hòa Thượng Minh Châu dịch.

Kinh Phạm Võng – Trường Bộ Kinh Bài 1

kinh phạm võng thuộc trường bộ kinh

Tổng quan về Kinh Phạm Võng (Brahmajàla sutta) thuộc Trường Bộ kinh do Hòa Thượng Minh Châu dịch.