Giảng Giải Kinh A Di Đà

giảng giải kinh a di đà

Kinh A Di Đà (Amitabha Sutra) do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch Việt và Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải.

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật giáo Ðại Thừa. Bài kinh này là một trong các bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập tại Ấn Ðộ qua bảy thế kỷ, từ năm 100 T.C.N. đến 600 C.N.