Kinh Dược Sư Giải Trừ Bệnh Tật Do Thầy Trí Thoát Tụng

kinh dược sư giải trừ bệnh tật do thầy trí thoát tụng

Kinh Dược Sư nhiệm màu có khả năng giải trừ nhiều loại bệnh tật nếu thật tâm trì tụng. Không chỉ chữa khỏi bệnh tật, quý Phật tử nào thành tâm trì tụng kinh Dược Sư sẽ được thần thông của Ngài hóa giải tất cả nghiệp xấu, nghèo khổ, phiền não – thân tâm an lạc, hạnh phúc sum vầy…Và điều tuyệt vời nhất đó chính là lúc lâm trung sẽ được Phật Dược Sư tiếp dẫn về cõi Tịnh Lưu Ly ở phương Đông để theo Ngài tu tập.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 5

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 5

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 5 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 4

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 4

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 4 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 3

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 3

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 3 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 2

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 2

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 2 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Bài 1

kinh đại thừa vô lượng thọ bài 1

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bài 1 do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dịch Việt, và được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của Kiều Hạnh. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật – Kinh Tiểu Bộ

kinh pháp cú phẩm không phóng dật thuộc tiểu bộ kinh

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật thuộc Tiểu Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Audio kinh Phật mp3 do chùa Giác Ngộ phát hành.

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu – Kinh Tiểu Bộ

kinh pháp cú phẩm song yếu thuộc tiểu bộ kinh

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu thuộc Tiểu Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Audio kinh Phật mp3 do chùa Giác Ngộ phát hành.

Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm – Kinh Trung Bộ Bài 4

kinh sợ hãi và khiếp đảm thuộc trung bộ kinh bài 4

Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm (Bhayabherava sutta) thuộc Trung Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.

Kinh Thừa Tự Pháp – Kinh Trung Bộ Bài 3

kinh thừa tự pháp thuộc trung bộ kinh bài 3

Kinh Thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta) thuộc Trung Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Audio kinh Phật mp3 do Diệu Pháp Âm phát hành.