Ý Nghĩa Của Chú Đại Bi

Bài Pháp âm có chủ đề “Ý Nghĩa Của Chú Đại Bi” do Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa giảng giải.

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Phần 5:

Phần 6:

Bình Luận

avatar