Những Câu Chuyện Vãng Sanh Tịnh Độ Có Thật

Mục đích của nhiều người tu Tịnh độ là vãng sanh Tây Phương vì cõi Ta-bà này là cõi tạm, toàn là khổ đau đầy sầu thương tang tóc, chỉ có Tây phương Cực Lạc là quê hương chân thật an vui vĩnh viễn. Mình tin có cõi cực lạc đồng thời niệm phật phát nguyện cầu sanh về bên đó thì mới được vãng sanh.

Bài pháp âm có chủ đề “Những Câu Chuyện Vãng Sanh Tịnh Độ Có Thật” bao gồm nhiều câu chuyện vãng sanh do người xưa kể lại sẽ củng cố rất nhiều cho niềm tin của quý Phật tử.

Bình Luận

avatar