Lợi Ích Khi Niệm Nam Mô A Di Đà Thật Vô Biên!

Bài pháp âm nói về những lợi ích vô biên khi niệm Phật A Di Đà. Bất kể đó là ai: Phàm phu hay thánh tăng, kẻ ngu hay hiền triết, kẻ xấu hay người tốt thì khi xuất ra một niệm “Nam Mô A Di Đà” sẽ được hưởng rất nhiều phước báu từ Đức Phật vô lượng.

Đây là thề nguyện của Đức Phật A Di Đà nhằm phổ độ chúng sinh trong các cõi. Ngoại trừ Đức Phật A Di Đà ra thì chư Phật trong mười phương đều không có thề nguyện này.

Bình Luận

avatar