Thần Chú Trừ Tà Ma Của Bồ Tát Kim Cương Thủ – Om Vajrapani Hum

thần chú bồ tát kim cương thủ

Kim Cương Thủ Bồ Tát là một vị Bồ tát ít được biết đến đối với nhiều người. Om Vajrapani Hum là một trong những thần chú dùng để trừ tà ma và xoá bỏ năng lượng tiêu cực trong Phật giáo. Kim Cương Thủ(Vajrapani Bodhisattva) là một vị Bồ tát đại diện cho Tâm giác ngộ và thần chú của ông cũng tượng trưng cho phẩm chất đó.